طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌‌های مأموریت‌محور مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک و محصول آن، بعنوان یک برنامه مدوّن در هر حوز‌‌ه‌ای بسترساز رشد، تنظیم‌کننده فعالیت‌‌ها و حتی روابط و ضوابط می‌باشد. هر نظامی که متغیر‌‌های درونی آن از پویایی بیشتر برخوردار بوده و از دایره کنترل قطعی خارج باشد، نیاز بیشتر به این برنامه با منظور نمودن سناریو‌‌های مختلف دارد. نظام آموزشی از متغیر‌‌هایی که کمتر قالب‌پذیر بود‌ه‌اند، شکل یافته و «استاد و دانشجو و محتوای آموزشی» سه عنصر مبین این نظام هستند. در این مقاله ضرورت حضور برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه آموزش مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با نیم‌نگاهی به نوع سازمان، الگوی مناسب جهت برنامه‌ریزی استراتژیک مشخص می‌شود و برای کاربردی شدن موضوع، حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)، بستر برنامه‌ریزی استراتژیک قرار گرفته تا از این رهگذر اهداف استراتژیک و استراتژی‌‌‌های دانشگاه در حوزه آموزش به عنوان گام‌‌‌های اولیه و پیشنهادی برنامه‌ریزی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل و الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد، حسن(1383)، روش‌شناسی پژوهش کمّی و کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
آذر، عادل و مؤمنی، منصور(1384)، آمار وکاربرد آن در مدیریت، تهران: سمت، چاپ دوازدهم، جلد اول.
آقازاده، ‌هاشم(1383)، توسعه تفکر استراتژیک یک قابلیت اصلی، تدبیر، شماره 149، صص 18-23.
آنسف، ایگور و مک‌دانل، ادوارد(1383)، استقرار مدیریت استراتژیک، ترجمه عبدالله زندیه، تهران: سمت، چاپ سوم.
امیرکبیری، علیرضا(1381)، مدیریت استراتژیک، تهران: نگاه دانش.
احمدی، حسین(1377)، برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن، تهران: انتشارات سایه‌نما.
حاجی‌احمدی، امیر(1381)، طراحی مدل برنامه‌ریزی استراتژیک در وزارت جهاد کشاورزی، پایان‌نامه دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.
بومن، کلیف(1374)، جوهره مدیریت استراتژیک، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
بیرن‌بائوم، رابرت(1382)، دانشگاه‌‌ها چگونه کار می‌کنند، ترجمه حمیدرضا آراسته، تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
پیرس و رابینسون(1383)، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی‌شورینی، تهران: یادواره کتاب، چاپ سوم.
دهقانی پوده، حسین(1378)، طراحی و تبیین مدل فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
دیوید، فرد آر(1380)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌‌‌های فرهنگی.
رضائیان، علی(1376)، تجزیه و تحلیل سیستم‌‌ها، تهران: سمت.
همو (1384)، مبانی سازمان و مدیریت ، تهران: سمت، چاپ هفتم.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1384)، روش‌‌‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه، چاپ یازدهم.
سلطانی، ایرج(1378)، طراحی و برنامه‌ریزی بلندمدت آموزش عالی کشور بعنوان یک قلمرو حرف‌‌های(ایران 1400)، اصفهان: نشر ارکان اصفهان.
شفیعی، مسعود(1381)، دولت، دانشگاه و صنعت(مجموعه مقالات)، تهران: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
کافمن، راجرز و هرمن، جری(1374)، برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی، ترجمه عباس بازرگان و فریده مشایخ، تهران: انتشارات مدرسه.
گلوک، ویلیام و جاچ، لارنس آر(1370)، سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی‌شورینی، تهران: یادواره کتاب.
علی‌احمدی، علیرضا و فتح‌الله، مهدی و تاج‌الدین، ایرج(1382)، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: تولید دانش.
معین نجف‌آبادی، ابراهیم(1378)، تعیین ترکیب بهینه واحد‌‌های استراتژیک بازرگانی با استفاده از فنون هوش مصنوعی، پایان‌نامه دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
مقیمی، سیدمحمد(1379)، بررسی هسته عملیاتی سیستم آموزشی دفتر تبلیغات حوزه علمیه(پروژه تحقیقاتی)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
منوریان، عباس(1372)، مدیریت استراتژیک(مجموعه مقالات)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
مقدم، علیرضا(1383)، تعیین عوامل موثر بر قابلیت رقابت صنایع تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری البرز از دیدگاه خبرگان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
‌هانگر جی، دیوید و ویلن، توماس ال(1381)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌‌‌های فرهنگی.
هدف‌‌ها و استراتژی‌‌‌های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(1373)، معاونت طرح و برنامه.
غفاریان، وفا، علی‌احمدی، علیرضا(1382)، تفکر استراتژیک ، تدبیر، شماره 131.
Chaffe,Ellen Earla(1985), "Three models of strategy" , Academy of management review, Vol10, No1.
Chandler, Alfered D(1962), Strategy and structure , Massachuseetts, The M.I.T Press.
Luffman , George …[et all](1996), Strategic management : an analytical introduction, 3rd ed, Blackwell Business.
Mansfield ,Roger(1996), "Consept of strategy" , International encyclopedia of business & management , Vol 5.
Mintzberg, Henry(1990), Strategy formulation schools of thought: in perspectives on strategic management, Haper Business.
Mintzberg, Henry, Quinn, James Brian(1991), The strategy process(concepts , contents, cases), Second ed , Prentice-Hall international.
Mintzberg, Henry, …[et all](1998), Strategy safari: a guided tour through the wilds of management, Prentic –Hall Europe.
www.calstela.edu/miscc/spcc/spcc.pdf.
www.johnson.edu.
www.unstout.edu.
www.benedict.edu.
www.csun.edu/strplan/index.html.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-تخصصی
فروردین 1387
صفحه 125-189
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1387