بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی کارکنان و با لحاظ نمودن تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای سنجش این متغیر‌ها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان کارکنان رده تخصصی بانک ملت توزیع شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر رفتارشهروندی کارکنان تاثیر مثبتی دارد. از بین اقدامات منابع انسانی (یعنی توانمندسازی، توسعه شایستگی، عدالت‌رویه‌ای و تسهیم اطلاعات) بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی داشته است. همچنین اقدامات منابع انسانی، طبق مدل تحلیل مسیر، می‌تواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی تاثیرگذارد. در پایان جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق تقویت اقدامات منابع انسانی پیشنهاداتی برای مدیران منابع انسانی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

سرمد، زهره و بازرگان، عباس(1381)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
کلاین ، پل(1380)، راهنمای آسان تحلیل آملی، ترجمه سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران: انتشارات سمت.
Allen N.J., MeyerJ.P.(1990), "The measurement and antecedents of affective,continuance  and normative commitment to the organization", Journal of occupational sychologt, vol.63,p.1.
Bell S., Menguc B.(2002), "The employee-organization relationship, organizational citizenship behaviours and superior service quality", Journal of Retailing, Vol. 78, pp. 46-131.
Bolino M.C., Turnley W.H.. Bloodgood J.M.(2002), "Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations", Academy of Management Review, Vol. 27, No. 4.pp 500-522.
Castro C.B., Armario E.M., Ruiz D.M.(2004), "The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", International Journal of Service Industry Management, Vol. 15 No. 1, pp. 27-53.
Hui  Law  K. S., Chen Z. X.(1999), "A structural equation model of the effects of negative affectivity, leader-member exchange, and perceived job mobility on in-role and extra-role performance: A Chinese case", Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.77,pp.3–21.
Hui  Law, Schaubroeck(2001), "Can Good Citizenes Lead The Way in Providing Qaulity Service? A Field Quasi Experiment", Academy of Management Journal, Vol. 44. No. 5. 988-995.
Krietner R.,  Kinciki A.(2001), Organizational behavior, McGraw-Hill,     Newyork, NY, pp.312-313.
Lance L. Daniel W.(2001), Testing the underlying motives of OCB :A field study of organizational co-operation workers, annual national agricultural education research , pp.538-552
Margaret A., Shaffer, Dennis Wat(2005), "Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behaviors :The mediating role of trust in the supervisor and empowerment", personnel Review, Vol. 34 No. 4, pp. 406-422 
Mayer J.D., SaloveyP.(1989), Emotionalintelligence ,Cognition and Personality, Vol.9No.3,pp.185-211
Morkoczy L., Xin K.(2005), The virtues of omission in organizational  citizenship behavior, p.12: www.goldmark.org/livia.pdf
Organ D. W., Ryan  K.(1995), "A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior", Personnel Psychology, Vol. 48,pp. 775-802.
Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Paine J. B., Bachrach D. G.(2000), "Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research", Journal of Management, Vol 26,pp. 513–563.
Roepki R.(2000), "Aligning The IT and human resource with business vision: the leadership initiative at 3m", MIS Quarterly, Vol.24,pp.32-54.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-تخصصی
فروردین 1387
صفحه 103-123
  • تاریخ دریافت: 20 آذر 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1387
  • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1387