ارزیابی عملکرد زنجیره تامین هولدینگ دارویی در ایران مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

همزمان با گسترش مفهوم مدیریت زنجیره تامین در صنایع گوناگون، موضوع ارزیابی عملکرد زنجیره تامین نیز مورد توجه قرار گرفت. مدل‌‌‌های متعدد و متنوعی جهت ارزیابی عملکرد فرآیند‌‌های سازمان به کار برده می‌شد، اما یکی از جدیدترین روش‌‌‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین با عنوان مدل(SCOR) معروف می‌باشد. که یک مدل مبتنی بر فرآیند است و در آن پنج حوزه اصلی فرآیند‌‌های زنجیره تامین(برنامه‌ریزی، منابع، ساخت، ارسال و بازگشت) تعیین و تبیین شده است. هر یک از این حوزه‌‌ها دربردارنده فرآیند‌‌هایی است که اجرای دقیق فعالیت‌‌‌های مرتبط با هر یک، ضامن کارآیی و اثربخشی زنجیره تامین مورد نظر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن کارخانجات تولید مواد اولیه، کارخانجات و شرکت‌‌های ساخت دارو و نیز شرکت‌ها توزیع دارو، هولدینگ دارویی کاملی را تشکیل داده است. این مقاله با استفاده از مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین، زنجیره عرضه دارویی سازمان تامین اجتماعی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(1385)، کتابخانه و مرکز اسناد سازمان تامین اجتماعی، ش55348.
آذر، عادل و مومنی، منصور(1385)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
Beamon,Benita M(1999), "Measuring Supply Chain Performance", International Journal of Operations and Production Management, Vol. 19, No. 3, pp. 275-292.
Bjorn Andersen & Tom Fagerhaug(1999), "Benchmarking supply chain management: finding best practices", Journal OF Business & Industrial Marketing, vol. 14 no. 5/6, pp. 378-389.
Cox, Andrew(1999), "value and supply chain management, Supply Chain Management", An International Journal, Vol. 4, No. 4, pp. 167-175.
Ge, Wang(2001), Product-Enabled design and evaluation of manufacturing supply chain: an integrated multiple criteria decision base methodology, a dissertation, university of Toledo, pp 68-72.
Gordon Stewart(1995), "Supply chain performance benchmarking study reveals keys to supply chain excellence", Logistics Information Management, Vol. 8 No. 2, pp. 38-44.
Fayez, Mohamed S.(2005), An Automated Methodology for a Comprehensive Definition of the Supply Chain using Generic Components, B.Sc. Alexandria University, Spring Term, ProQuest Information and Learning Company, pp.85-94.
Hartmut Stadtler & Christoph Kilger(2004), Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software and Case Studies, pp. 12-20.
Hoek, RemkoI. van(1998), "Measuring the unmeasurable measuring and improving performance in the supply chain", Supply Chain Management, Vol. 3, No. 4, pp. 187–192.
Hoole, Rick(2005), "Five ways to simplify your supply chain", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 3-6.
Jinho kim(2004), A methodology to design an agile supply chain business model using object-oriented approach & analytical hierarchy process, A dissertation, university of Texas, pp 38-49.
Liz Breen & Helen Crawford(2005), "Improving the pharmaceutical supply chain", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 22 No. 6, pp. 572-590.
Lummus, Rhonda R., Vokurka, Robert J.(1999), "Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines", Industrial Management & Data Systems, vol. 1, pp. 11–17.
Ross, David Frederick(1997), Competing Through Supply Chain Management, Chapman & Hall Materials Management/Logistics Series, pp. 26-50.
Shepherd, Craig(2006), "Measuring supply chain performance: current research and future directions", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 55 No. 3/4, pp 25-31.
SCC(2004), Supply-Chain Operations Reference-model: Supply-chain.org, Overview Version 7.0.
Tummala, V.M. Rao, Phillips, Cheryl L.M., & Melanie Johnson(2006), "Assessing supply chain management success factors: a case study", Supply Chain Management: An International Journal, Volume 11, Number 2, pp. 179-192.
Yuen Sheugh Man(2006), Performance Measurement and management of Third Party Logistics: an Organized Theory approach, A dissertation, Feb, Hong KongBaptisUniversity.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-تخصصی
فروردین 1387
صفحه 75-102
  • تاریخ دریافت: 07 دی 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1387
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1387