مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بهترین و نوترین راه بقا و موفقیت سازمان‌ها در دنیای متلاطم کنونی، تمرکز آنها بر «چابکی سازمانی» است. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ مداوم در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت‌هایی که سازمان به دست می‌آورد. پژوهش حاضر به شناخت عوامل ساختاری توانمندساز چابکی سازمانی پرداخته است. بنا بر طبیعت موضوع، این تحقیق در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به مطالعات کتابخانه‌ای درباره ادبیات موضوع پرداخته شد. نتیجه این بود که با بهره‌گیری از مدل‌ها و مطالعات متعدد، 7 عامل به عنوان توانمندساز ساختاری چابکی سازمانی شناخته شد. در مرحله دوم تحقیق، مطالعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارمندان ادارات امور شعب استان سیستان و بلوچستان و شعبات مرکزی بانک‌های دولتی و خصوصی مستقر در شهرستان زاهدان بود که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 242 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نامتناسب برگزیده شدند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماری لیزرل، عوامل هفت‌گانۀ شناخته، همبستگی خوبی با چابکی سازمانی نشان داد. اولویت نخست به «تشکیل سازمان دانش‌محور» و اولویت آخر به «تشکیل سازمان مجازی» اختصاص یافت. در نهایت، پیشنهاد می‌شود نظام بانکی با تمرکز، بهبود و سرمایه‌گذاری بر عوامل توانمندساز شناسایی‌شده، به سوی ارتقای هر چه بیشتر چابکی خویش، گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

پورشهابی، وحید. (1388). بررسی چابکی سازمانی با استفاده از مدل «ای.تی.کرنی» و منطق فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. زاهدان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.
خوش‌سیما، غلامرضا. (1381). ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری چابکی سازمان‌های تولیدی در صنعت الکترونیک ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
دانایی‌فرد، حسن.، الوانی، مهدی. و آذر، عادل. (1386). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار: اشراقی.
کریمی، محمد. (1381). ارائه یک متدولوژی جهت پیاده‌سازی چابکی در تولید. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
Agarwal, A., Shankar, R. & Tiwari, M. K. (2007). "Modeling agility of supply chain". Industrial Marketing Management. Vol. 36. No. 4. Pp. 443-457.
Alberts, D. S., Garstka, J. J., Hayes, R. E. & Signori, D. A. (1999). Understanding Information Age Warfare. Washington DC: CCRP Publication Series.
Arteta, B. M. & Giachetti, R. E. (2004). "A measure of agility as the complexity of the enterprise system". Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. Vol. 20. No. 6. Pp. 495-503.
A. T. Kearney, Inc.(2003). Improving Performance in the Public Sector. London: LSE Public Policy Group.
Bottani, E. (2008). "on the assessment of enterprise agility: issues from two case studies". International journal of logistics: Research and Applications. Vol. 00. No. 0. Pp.1-18.
Bottani, E. (2009). "A fuzzy QFD approach to achieve agility". International journal of Production Economics. Vol. 119. No. 2. Pp. 380-391.
Crocitto, M. & Youssef, M. (2003). "The human side of organizational agility". Industrial Management & Data Systems. Vol. 103. No. 6. Pp. 388-397.
Goldman, S., Nagel, R. & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: strategies for enriching the customer. London: Kenneth: Van No Strand Reinhold, International Thomas Publishing.
Goldman, S. & Nagel, R. (1993). "Management, Technology, and Agility: The Emergence of new Era in Manufacturing". International Journal of Technology Management. Vol. 8. No. 1/2. Pp. 18-35.
Gunasekaran, A. (1998). "Agile manufacturing: enablers and an implementation framework". International Journal of Production Research. Vol. 36. No. 5. Pp. 1223-1247.
Gunasekaran, A. (1999). "Agile manufacturing: A framework for research and development". International Journal of Production Economics Vol. 62. No. 1-2. Pp. 87-105.
Hormozi, A. M.  (2001). "Agile manufacturing: the next logical step". Benchmarking: an International Journal. Vol. 8. No. 2. Pp. 132-143.
Hoyle, H. R. (1995). Structural equation modeling: concepts, issues and applications. California: SagePublications,Inc.
Huang, C. & Nof, S. Y. (1999). "Enterprise agility: a view from the PRISM lab". International Journal of Agile Management Systems. Vol. 1. No. 1. Pp. 51-59.
Jackson, M. & Johansson, C. (2003). "An agility analysis from a production system perspective". Integrated Manufacturing Systems. Vol. 14. No. 6. Pp. 482-488.
Katayama, H. & Bennett, D. (1999). "Agility, adaptability and leanness: A comparison of concepts and a study of practice". International Journal of Production Economics. Vol. 60-61. No. 1. Pp. 43-51.
Kettunen, P. (2009). "Adopting key lessons from agile manufacturing to agile software product development – A comparative study". Technovation. Vol. 29. No. 6-7. Pp. 408-422.
Lin, C., Chiu, H. & Tseng, Y. (2006). "Agility evaluation using fuzzy logic". International Journal of Production Economics. Vol. 101. No. 2. Pp. 353-368.
Meade, L. M. & Sarkis, J. (1999). "Analyzing organizational project alternatives for agile manufacturing processes: an analytical network approach". International Journal of Production Research. Vol. 37. No. 2. Pp. 241-261.
Meredith, S. & Francis, D. (2000). "journey towards agility: the agile wheel explored". The TQM Magazine. Vol. 12. No. 2. Pp. 137-143.
Nagel, R. & Dove, R. (1991). Twenty-first Century Manufacturing Enterprise Strategy-An Industry Led Review. Vols. 1&2. USA: Iacocca Institute, Leigh University.
Naylor, J. B., Naim, M. M. & Berry, D. (1999). "Leagility: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain". International Journal of Production Economics. Vol. 62. No. 1-2. Pp. 107-118.
Narasimhan, R., Swink, M. & Kim, S. (2006). "Disentangling leanness and agility: An empirical investigation". Journal of Operations Management. Vol. 24. No. 5. Pp. 440-457.
Ramasesh, R., Kulkarni, Sh. & Jayakumar, M. (2001). "Agility in manufacturing systems: an exploratory modeling framework and simulation". Integrated Manufacturing Systems. Vol. 12. No. 7. Pp. 534-548.
Ramesh, G. & Devadasan, S. R. (2007). "Literature review on the agile manufacturing criteria". Journal of Manufacturing Technology Management. Vol. 18. No. 2. Pp. 182-201.
Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). "A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction". International Journal of Production Economics. Vol. 62. No. 1-2. Pp. 7-22.
Sharp, J. M., Irani, Z. & Desai, S. (1999). "Working towards agile manufacturing in the UK industry". International Journal of Production Economics. Vol. 62. No. 1-2. Pp. 155-169.
Sherehiy, B., Karwowski, W. & Layer, J. K. (2007). "A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes". International Journal of Industrial Ergonomics. Vol. 37. No. 5. Pp. 445-460.
Swafford, P. M., Ghosh, S. & Murthy, N. (2006). "The antecedents of supply chain agility of a firm: Scale development and model testing". Journal of Operations Management. Vol. 24. No. 2. Pp. 170-188.
Vokurka, R. J. & Fliedner, G. (1998). "The journey toward agility". Industrial Management & Data Systems. Vol. 98. No. 4. Pp. 165-171.
Yaghoubi, N. M. & RahatDahmardeh, M. (2010). "Analytical approach to effective factors on organizational agility". Journal of Basic and Applied Scientific Research. Vol. 1. No. 1. Pp. 76-87.
Yaghoubi, N. M., Kazemi, M., RahatDahmardeh, M. & Arhami, F. (2011). "Organizational Agility: A Way to Import the Advantageous Aspects of Competitive Market (An Analytical-Comparative Approach on Agility Models)". Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 2. No. 12. Pp. 766-783.
Yusuf, Y. Y., Sarhadi, M. & Gunasekaran, A. (1999). "Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes". International Journal of Production Economics. Vol. 62. No. 1-2. Pp. 33-43.
Zain, M., Rose, R. C., Abdullah, I. & Masrom, M. (2005). "The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malaysia". Information & Management. Vol. 42. No. 6. Pp. 829-839.
دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1391
صفحه 133-158
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1390
  • تاریخ پذیرش: 30 خرداد 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 30 خرداد 1391