نظریۀ تصویر و تصمیم راهبردی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

جهان امروز جهان تصویر و رسانه است. معمولاً سه دوره برای انتقال مفاهیم ذکر می‌‌شود که عبارت‌‌اند از «دوره انتقال زبانی»؛ «مکتوب» و «تصویری». در حال حاضر کارآمدترین و ماندگارترین شیوه ابراز عقاید و تأثیرگذاری بر افکار عمومی تصویر است؛ به طوری که هر فرد به طور متوسط در روز بیشترین اطلاعات دریافتى خود را از رسانه‌‌های تصویری به دست مى‏آورد. امروزه جهان غرب به اهمیت، قدرت و فن تصویر پى‌‌برده است و از آن در همه قالب‌ها استفاده مى‏کند. با توجه به این نکته و اهمیت مسئله فرهنگ‏سازى و نقش آن در تصمیم‌‌گیری‌های راهبردی، به ویژه در سیاست‌‌گذاری‌های کلان، توجه به ارتباط مستتر، اما عظیم تصویر و رسانه بر تصمیم‌‌گیری و به ویژه تصمیم‌‌گیری راهبردی ضروری است. موضوعی که متأسفانه در فرهنگ علمی کشور و در تحلیل‌های مدیریتی و اجتماعی کمتر مدنظر بوده است. با عنایت به چنین جایگاه ویژه‌‌ای، در این مقاله ضمن بررسی موضوع مدیریت رسانه و نقش تصمیم‌‌گیری در آن، نگاهی به نظریه تصویر و تصمیم داریم و به ذکر نمونه‌‌های موردی آن در سطح امروز جهانی پرداخته‌‌ایم.

کلیدواژه‌ها

- باقی، هرمز (1382). «مدیریت رسانه». نشریۀ مطالعات رسانه.
- رضاییان، علی )1380). اصول و مبانی مدیریت». تهران: انتشارات سمت.
- سایت ظهور، آخرین بازبینی در تاریخ 10/5/84، آدرس: www.zohour.ir
- گودرزی، غلامرضا (1382). «طراحی مدل تصمیم‌‌گیری استراتژیک صنعتی زنجیرۀ تأمین ایران خودرو». دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتری رشته مدیریت.
- همو ( 1384). «طراحی مدل تصمیم‌‌گیری استراتژیک در حوزۀ سیاست‌‌گذاری، مبتنی بر انتظار موعود در شیعۀ امامیه»، طرح تحقیقاتی، دانشگاه امام صادق(ع)».
- همو ( 1383). «مقایسه مبانی تصمیم‌‌گیری استراتژیک در شهر عدل مهدوی و تمدن غرب». مجموعه مقالات همایش گفتمان مهدویت. قم.
- همو (1385). «افق جهانی، مدل تصمیم‌‌گیری راهبردی موعودگرا». مجموعه مقالات همایش دکترین مهدویت، تهران.
- گودرزی، غلامرضا و ندری، کامران (1381). «اصول و روش‌های آینده‌‌نگری علمی». طرح تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- مقبل باعرض، عباس و گودرزی، غلامرضا (1383). «مدل انتخاب تأمین‌‌کنندۀ استراتژیک جهانی در زنجیرۀ تأمین (صنعت خودرو ایران)». فصلنامه علمی پژوهشی مدرس.
- همایون، هادی (1382). «به سوی الگوی جهانگردی اسلامی، مورد مطالعه جمهوری اسلامی ایران». رساله دکتری رشته معارف اسلامی و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع).
 
- Taylor Bernard W. (1999). “Introduction To Management science”. Prentice Hall.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-تخصصی
فروردین 1386
صفحه 93-109
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1386
  • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1386
  • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1386