1. سنت پژوهی: رویکردی نوین در آینده پژوهی مطالعه موردی: سنت رزق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

علیرضا افضلی


2. مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت- نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 18-55

10.30497/smt.2018.2568

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


3. طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-48

10.30497/smt.2018.2167

سعید مسعودی‌پور؛ بهروز قاسمی؛ محمود محمدیان