1. شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ارتقای توان دانشگاه ها در توسعه دیپلماسی علم و فناوری ج.ا.ایران: رویکردی استراتژیک

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 188-214

10.30497/smt.2018.2589

محمدسعید تسلیمی؛ خلیل نوروزی؛ محمد مهدی مدحت


2. روندهای تأثیرگذار بر آینده‌ دانشگاه‌ امام صادق(ع)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-148

10.30497/smt.2017.2156

مصطفی مطلبی کربکندی؛ غلامرضا گودرزی؛ عبدالرحیم پدرام


3. تبیین بایسته‌های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیرة علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-58

10.30497/smt.2016.1867

حسن دانایی‌فرد؛ حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر


4. اندازه‌گیری بلوغ حاکمیّت دانشگاهی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-156

10.30497/smt.2015.1865

محمدحسین رونقی؛ جعفر محمودی؛ امیر ابوالقاسمی