1. شناسایی بازیگران غیررسمی تصویب خط‌مشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

سعید ذبیحی شمس؛ اعظم میرزمانی


2. الگوی مسئله‌شناسی برای خط مشی‌گذاری فرهنگی _ اجتماعی در سازمان های فرهنگی شهری (مطالعه تطبیقی سازمان های فرهنگی شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

محمد وحید صافی اصفهانی؛ حسن بشیر


3. گونه شناسی نظریه های تعریف مسئله در تحلیل خط مشی عمومی: ارائه منشور طیف نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی


4. طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.30497/smt.2021.240430.3194

محسن باقری؛ علیرضا چیت سازیان؛ وحید یاوری


5. تبیین تغییر خط‌مشی‌آموزشی با بهره‌گیری از نظریه جریانات چندگانه؛ مطالعه موردی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-182

10.30497/smt.2018.2588

حسین سرآبادانی تفرشی؛ علیرضا سجادیه


6. تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-108

10.30497/smt.2017.2066

حسن دانایی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


7. واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-86

10.30497/smt.2015.1863

حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا صادقی؛ معصومه مصطفی‌زاده