1. طراحی مدل هوشمند امکان‌سنجی طرح‌های صنعتی با رویکرد صنعت سبز

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 201-242

10.30497/smt.2017.2070

حسین بختیاری؛ عادل آذر؛ محمدرضا امین ناصری؛ علی رجب زاده