1. اصول حاکم بر مدیریت مالی شخصی (با تأکید بر بخش تخصیص) مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

محمدرضا سیمیاری؛ علی رضاییان؛ حسین حسن زاده سروستانی


2. کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR)، در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-204

10.30497/smt.2017.2158

سمانه دهقان منشادی؛ محمدحسین عبدالرحیمیان


3. مقایسه مدل‌های ارزش در معرض خطر شبیه‌سازی تاریخی و گارچ در پیش‌بینی وجه تضمین قراردادهای آتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-226

10.30497/smt.2017.2159

میر فیض فلاح شمس؛ علیرضا ناصرپور؛ علی ثقفی؛ سید محمد تقی تقوی فرد