1. شناسایی الگوهای ذهنی دربارة خروج از خط رهبری سازمانی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 236-262

10.30497/smt.2018.2591

مصطفی هادوی‌نژاد؛ فرهاد شکوهی


2. ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت های دانش بنیان ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-184

10.30497/smt.2018.2171

مهدی حمزه‌پور


3. ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-184

10.30497/smt.2015.1866

هادی رمضانیان فهندری؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ رحیم نوه ابراهیم


4. رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-204

10.30497/smt.2015.1719

سید علی‌اکبر افجهء؛ مهدی حمزه‌پور


5. تبیین الگوی رهبری قوم بنی‌اسرائیل به دست حضرت موسی (ع)؛ پژوهشی قرآنی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-188

10.30497/smt.2015.1705

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ محمدرضا کاظمی نجف‌آبادی


6. طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش‌های اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده‌بنیاد با تأکید بر ویژگی‌های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-122

10.30497/smt.2011.161

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن سعدآبادی


7. نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 123-149

10.30497/smt.2011.162

نونا مؤمنی؛ احمدعلی خائف الهی؛ رضا اکبریان؛ حسن دانایی‌فرد


8. رهبری تیمی در سازمان بر اساس نقش سازمانی و فرهنگ ملی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی اصفهان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 191-219

10.30497/smt.2009.128

سیدعلی سیادت؛ مرضیه مختاری‌پور