کلیدواژه‌ها = خط‌مشی عمومی
شناسایی بازیگران غیررسمی تصویب خط‌مشی در ایران (مورد مطالعه مجلس شورای اسلامی ایران)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 215-234

10.30497/smt.2019.2753

سعید ذبیحی شمس؛ اعظم میرزمانی


فهم ابعاد کلیدی رهبری خط‌مشی عمومی: چهارچوبی مفهومی برای گونه‌شناسی رویکردهای مختلف

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 205-233

10.30497/smt.2019.2739

بابک وطن دوست؛ علی‌نقی امیری؛ سید مجتبی امامی؛ علی دیواندری؛ رضا تهرانی


موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 33-77

10.30497/smt.2013.1431

فتاح شریف‌زاده؛ سیدمهدی الوانی؛ بهروز رضایی‌منش؛ مجید مختاریان‌پور


فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-44

10.30497/smt.2011.150

علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سید مجتبی امامی


تصمیم‌‌گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم‌سازی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 111-140

10.30497/smt.2007.102

کیومرث اشتریان؛ نادر جعفری هفتخوانی