1. طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-77

مصباح‌الهدی باقری؛ اکبر عرفانی‌فر


2. نظریۀ تصویر و تصمیم راهبردی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 93-109

غلامرضا گودرزی


3. نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-33

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی