1. اصول حاکم بر مدیریت مالی شخصی (با تأکید بر بخش تخصیص) مبتنی‌بر بیانات مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-160

10.30497/smt.2020.2677

محمدرضا سیمیاری؛ علی رضاییان؛ حسین حسن زاده سروستانی


2. الگوی عملی مدیریتِ خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-39

10.30497/smt.2015.1708

علی رضاییان؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ میثم آقداغی