1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه‌ها از نظر اعضای هیأت ‌علمی (مورد مطالعه دانشگاه امیرکبیر)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 317-358

10.30497/smt.2020.2749

زینب‌السادات مصطفوی


2. روندهای تأثیرگذار بر آینده‌ دانشگاه‌ امام صادق(ع)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-148

10.30497/smt.2017.2156

مصطفی مطلبی کربکندی؛ غلامرضا گودرزی؛ عبدالرحیم پدرام


3. طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-77

10.30497/smt.2010.144

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ اکبر عرفانی‌فر