نویسنده = سید مجتبی امامی
گونه شناسی نظریه های تعریف مسئله در تحلیل خط مشی عمومی: ارائه منشور طیف نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی


فهم ابعاد کلیدی رهبری خط‌مشی عمومی: چهارچوبی مفهومی برای گونه‌شناسی رویکردهای مختلف

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 205-233

10.30497/smt.2019.2739

بابک وطن دوست؛ علی‌نقی امیری؛ سید مجتبی امامی؛ علی دیواندری؛ رضا تهرانی


فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-44

10.30497/smt.2011.150

علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سید مجتبی امامی


استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 69-97

10.30497/smt.2007.104

حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی