نویسنده = ���������� ������������ ����������
درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 221-273

10.30497/smt.2011.165

میراحمد امیرشاهی؛ ناصر نقویان؛ سیدعلی علوی؛ مرجان پرورش محسنی