نویسنده = ���������� ������������ ����������������
تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 135-156

10.30497/smt.2015.1712

سیدجعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدجواد رزمی