نویسنده = ������������������� ��������
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر چسبندگی روابط درون شبکه‌های کسب‌وکار

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 615-642

10.30497/smt.2021.240950.3241

علی پریشانی؛ بهمن حاجی‌پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ سید محمود حسینی