نویسنده = علیرضا چیت‌سازیان
الگوی تأمین منابع نهاد مدرسه در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-142

10.30497/smt.2020.75573

علیرضا چیت‌سازیان؛ منیر تجلی؛ احمد سعیدی


فرامطالعه‌ای از پژوهش‌های حوزه‌ی مدیریت اسلامی؛ مورد مطالعه پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 19-48

10.30497/smt.2019.2733

علیرضا چیت‌سازیان؛ کرامت محمدی


شناخت محتوای قرارداد روان‌شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 99-122

10.30497/smt.2013.1703

سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ علی رضاییان؛ علیرضا چیت‌سازیان


بررسی عوامل مؤثر بر پدیدۀ «طفره‌روی اجتماعی» در فعالیت‌های گروهی مورد مطالعه: گروه‌های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 161-180

10.30497/smt.2010.140

علیرضا چیت‌سازیان؛ سعید مرتضوی