نویسنده = ������������ ������������������������� ��������
طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 459-492

10.30497/smt.2021.240134.3166

اکبر برزگری سلطان‌احمدی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادیزاده؛ غلامعلی طبرسا