1. بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی ‌پارادایم‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریۀ انسان‌شناسی پارادایم رشد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-174

اسدالله گنجعلی؛ کریم ابراهیمی؛ حسین سرآبادانی تفرشی


2. مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش‌شناختی جهت نظریه‌پردازی در مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-220

اسدالله گنجعلی؛ احمد پارسازاده


3. رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی


4. طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 189-212

غلامعلی طبرسا؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ اسدالله گنجعلی


5. نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-33

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی