1. کشف عوامل مؤثر بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت

دوره 8، شماره 2، مهر 1393، صفحه 133-160

10.30497/smt.2015.1718

علیرضا امینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ شمس‌الدین ناظمی


2. کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 99-133

10.30497/smt.2015.1711

سعید مرتضوی؛ شمس‌الدین ناظمی؛ محمد لگزیان؛ حسن جعفریانی


3. اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعة موردی: یک شرکت صنعتی

دوره 4، شماره 2، مهر 1389، صفحه 183-210

10.30497/smt.2010.149

شمس‌الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی