1. درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 221-273

10.30497/smt.2011.165

میراحمد امیرشاهی؛ ناصر نقویان؛ سیدعلی علوی؛ مرجان پرورش محسنی


2. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی

دوره 3، شماره 2، مهر 1388، صفحه 75-100

10.30497/smt.2009.131

سیدعلی علوی؛ سیدمحمّدکاظم اعتصامی


3. بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع)

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 95-122

10.30497/smt.2008.118

سیدعلی علوی؛ مهدی مشفق


4. الگوی اندازه‌گیری سرمایۀ فکری در سازمان‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 127-150

10.30497/smt.2007.106

سیدعلی علوی؛ سیدروح‌الله قرشی


5. درآمدی بر تأثیر مؤلفه‌‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم‌‌گیری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 35-58

10.30497/smt.2007.98

سیدعلی علوی