نویسنده = علی رضاییان
اصول حاکم بر مدیریت مالی شخصی (با تأکید بر بخش تخصیص) مبتنی‌بر بیانات مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 125-160

10.30497/smt.2020.2677

محمدرضا سیمیاری؛ علی رضاییان؛ حسین حسن زاده سروستانی


مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت- نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 18-55

10.30497/smt.2018.2568

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


الگوی عملی مدیریتِ خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 5-39

10.30497/smt.2015.1708

علی رضاییان؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ میثم آقداغی


شناخت محتوای قرارداد روان‌شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 99-122

10.30497/smt.2013.1703

سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ علی رضاییان؛ علیرضا چیت‌سازیان


مدلی میان‌سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 177-200

10.30497/smt.2013.1326

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ اکبر عالم تبریز؛ مرتضی سلطانی


کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-34

10.30497/smt.2012.1022

وحید خاشعی؛ سیدمحمود حسینی؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ مجتبی لشکربلوکی


بررسی تأثیر شایستگی‌های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 223-254

10.30497/smt.2011.156

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ علی بنیادی نائینی


رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

دوره 3، شماره 2، مهر 1388، صفحه 5-40

10.30497/smt.2009.129

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی


نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 7-33

10.30497/smt.2014.96

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی