نویسنده = ���������������� ������������
کاربست مفهوم «منظومه» به‌عنوان استعاره‌ای در ارائۀ الگوی زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 215-253

10.30497/smt.2019.2557

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی