نویسنده = ���������� ������������ ����������
ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه‌گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان‌های دفاعی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-270

10.30497/smt.2020.75459

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ جعفر قیدرخلجانی؛ محمدحسین کریمی‌گوارشکی؛ مرتضی معروفانی