نویسنده = �������������������� ����������
طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 121-151

10.30497/smt.2013.1324

مجتبی لشکربلوکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سیدمحمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده


کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-34

10.30497/smt.2012.1022

وحید خاشعی؛ سیدمحمود حسینی؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ مجتبی لشکربلوکی