نویسنده = ������������ �������� ��������
واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 165-188

10.30497/smt.2019.2555

سیده زهرا فاطمی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ آمنه خدیور