نویسنده = ������������ �������� ����������
شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-109

10.30497/smt.2019.2551

بهمن حاجی‌پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد