نویسنده = ���������� �������������� ����������
طراحی الگوی رهبری استراتژیک اسلامی در سازمان: بر اساس تحلیل محتوای عهدنامۀ مالک‌اشتر

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 73-94

10.30497/smt.2019.2735

محمد امین زارعی؛ سید علی‌اکبر افجهء؛ وحید خاشعی؛ مصطفی دلشاد تهرانی