نویسنده = ������������ ��������
شناسایی عوامل مؤثر بر عدم رونق معاملات رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-214

10.30497/smt.2016.1872

امین غزالی؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حسینعلی بختیار نصر آبادی