نویسنده = ���������������� ����������
طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-48

10.30497/smt.2018.2167

سعید مسعودی‌پور؛ بهروز قاسمی؛ محمود محمدیان