اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1911
تعداد پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش 1525

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 126
تعداد مشاهده مقاله 205304
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 24 روز
زمان داوری 40 روز
زمان پذیرش 572 روز
زمان عدم پذیرش 95 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 163 روز
درصد پذیرش 5.78 %