اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2007
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 1627

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 211
تعداد مشاهده مقاله 577997
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 655 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 205 روز
درصد پذیرش 6 %