اندیشه مدیریت راهبردی (SMT) - بانک ها و نمایه نامه ها