دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-370 
2. تبیین سازمان مبتنی بر انسان (بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی)

صفحه 55-122

علی نقی امیری؛ کمیل رودی؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورعزت


6. تبیین اولویت‌های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد

صفحه 211-230

رقیه ابدالی؛ احمد علی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ پرویز احمدی