دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-225 
2. واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت

صفحه 49-80

مصطفی یخچالی؛ میثم لطیفی؛ ناصر پورصادق؛ سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی