دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-225 

مقاله علمی-پژوهشی

1. طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق

صفحه 5-48

سعید مسعودی پور؛ بهروز قاسمی؛ محمود محمدیان


2. واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت

صفحه 49-80

مصطفی یخچالی؛ میثم لطیفی؛ ناصر پورصادق؛ سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی