دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-227 
4. روندهای تأثیرگذار بر آینده‌ دانشگاه‌ امام صادق(ع)

صفحه 117-148

مصطفی مطلبی کربکندی؛ غلامرضا گودرزی؛ عبدالرحیم پدرام