دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-252 

مقاله علمی-پژوهشی

1. تبیین نگاه اسلام به سازمان در پرتو استعاره‌ امانت

صفحه 5-40

حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر


5. مدیریت استعداد؛ مفاهیم کلیدی و رویکرد های مبنایی

صفحه 141-170

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد امین پهلوان شریف


7. طراحی مدل هوشمند امکان‌سنجی طرح‌های صنعتی با رویکرد صنعت سبز

صفحه 201-242

حسین بختیاری؛ عادل آذر؛ محمدرضا امین ناصری؛ علی رجب زاده