دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-256 
6. شناسایی عوامل مؤثر بر عدم رونق معاملات رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

صفحه 181-214

امین غزالی؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حسینعلی بختیار نصر آبادی