مقاله علمی-پژوهشی

1. الزامات و خط‌مشی‌های کلان علمی عرصه عدالت‌پژوهی در اندیشه مقام معظم رهبری

صفحه 5-34

علیرضا سجادیه؛ عادل پیغامی


2. الگوی مدیریتی شبکه‌سازی تشکل‌ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامین

صفحه 35-65

میثم ظهوریان؛ محمد لگزیان


3. مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت

صفحه 67-98

مریم نکوئی زاده؛ سیدمحمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی کریمی


4. تحلیل آثار فعالیت متناسب استعداد

صفحه 99-131

منصور صادقی مال امیری


5. کشف عوامل مؤثر بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت

صفحه 133-160

علیرضا امینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ شمس‌الدین ناظمی


مقاله مروری

6. رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

صفحه 161-204

سید علی‌اکبر افجهء؛ مهدی حمزه‌پور