دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-189 
2. تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

صفحه 41-66

حسین اصلی‌پور؛ شمس‌السادات زاهدی؛ فتاح شریف‌زاده؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


4. کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 99-133

سعید مرتضوی؛ شمس‌الدین ناظمی؛ محمد لگزیان؛ حسن جعفریانی