دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-208 
2. پی‌جویی ریشه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان

صفحه 31-56

مصباح‌الهدی باقری؛ مهدی سپهری؛ مجید محمدزمانی


3. واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

صفحه 57-86

حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا صادقی؛ معصومه مصطفی‌زاده


5. واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی

صفحه 113-134

کریم عبداللهی‌نژاد؛ قاسم عبیداوی؛ حسین ناصری مقدم


6. اندازه‌گیری بلوغ حاکمیّت دانشگاهی

صفحه 135-156

محمدحسین رونقی؛ جعفر محمودی؛ امیر ابوالقاسمی


7. ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران

صفحه 157-184

هادی رمضانیان فهندری؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ رحیم نوه ابراهیم