دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-240 

مقاله علمی-پژوهشی

1. تجلی مختصات حکومت حق‌مدار در آرمان‌شهر شهدا

صفحه 5-44

طاهره علیدادی؛ علی‌اصغر پورعزت