دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-192 (علمی-پژوهشی) 

مقاله علمی-پژوهشی

1. کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی

صفحه 5-34

وحید خاشعی؛ سیدمحمود حسینی؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ مجتبی لشکربلوکی


3. تبیین مسائل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 73-106

حسن زارعی متین؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی رحیم‌پور؛ مسلم باقری


5. مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی

صفحه 133-158

نورمحمد یعقوبی؛ علی شکری؛ محبوبه راحت دهمرده