دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-296 (علمی-پژوهشی) 
4. نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)

صفحه 123-149

نونا مؤمنی؛ احمدعلی خائف الهی؛ رضا اکبریان؛ حسن دانایی‌فرد


5. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی

صفحه 151-198

حسن عابدی جعفری؛ محمدسعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد شیخ‌زاده


7. درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام

صفحه 221-273

میراحمد امیرشاهی؛ ناصر نقویان؛ سیدعلی علوی؛ مرجان پرورش محسنی