دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-264 (علمی-پژوهشی) 
1. فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

صفحه 5-44

علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سیدمجتبی امامی


2. کشف «فرهنگ دانشگاه»: واکاوی نظری و گونه‌شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی

صفحه 45-97

محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی‌نقی امیری؛ حسن زارعی متین


5. طراحی پرسش‌نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: ۸۰ سازمان دولتی در مرکز استان زنجان

صفحه 169-200

حسین عظیمی؛ غلامرضا گودرزی؛ محمداسماعیل انصاری؛ رضا پیرایش؛ سهراب عبدی زرین