دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-232 (علمی-پژوهشی) 
3. طراحی سنجة اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

صفحه 79-99

حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ نورا سالاریه