دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-220 (علمی-پژوهشی)